Logga in
Bli medlem
Bli medlem

Vem kan söka stöd för korttidspermittering?

De företag som kan visa på svårigheter att klara de ekonomiska utmaningar som uppstått som en effekt Coronaviruset. Det handlar om svårigheter som ligger utanför arbetsgivarens kontroll och som specifikt drabbar företagets verksamhet. Inom frisörbranschen avbokningar av behandlingar skett i en rasande fart med betydande intäktsförluster som en direkt effekt. Enligt vår bedömning ska det därför inte råda någon som helst tvekan om att man som frisörföretagare ska kunna beviljas stöd.

Kan företag som gör eller har gjort vinstutdelningar bli aktuella för stödet?

Tillväxtverket har meddelat att de är av uppfattningen att det är olämpligt att företag gör stora aktieutdelningar och samtidigt tar del av det statliga stödet för korttidsarbete. Om de ser att ett företag som fått stödet agerar på ett sätt som visar att det inte befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge har de möjlighet att reglera stödet vid avstämningen som sker efter att stödet beviljats.

Är det ett omfattande arbete att söka stödet? Hur snabbt får man ersättningen utbetald?

Vi har i dagsläget ingen information om exakt hur ansökan går till. Möjligheten att ansöka om stöd öppnar den 7 april och till dess ska det naturligtvis finnas information. Då bör det även finnas information om utbetalningen av stödet. Även om vår förhoppning är att hantering är administrativt enkel att hantera, ska du vara beredd på att det kan innebära ett omfattande arbete.

Vilka anställda kan omfattas av stödet?

Alla anställda inklusive delägare omfattas av möjligheten att söka stöd. Tillväxtverket har nu nämligen uppdaterat informationen om vilka som omfattas av stödet och till skillnad från den ursprungliga informationen omfattas numera även ägare/arbetsgivare i aktiebolag och handelsbolag. Däremot omfattas inte ägare av enskild firma.

Tidigare var beskedet att arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj inte omfattas av stöd i samband med korttidsarbete (korttidspermittering). Men måndagen den 24 mars 2020 meddelade Tillväxtverket att de gör tolkningen att arbetstagare som tillhör delägarens familj också omfattas av stödet under förutsättning att övriga kriterier för stöd är uppfyllda. Det gäller dock inte familjemedlemmar till en näringsidkare som driver verksamheten i företagsformen enskild firma.

Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast de arbetstagare som var avlönade minst tre månader före ansökan om stöd. Vidare gäller stödet för de arbetstagare som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.

Arbetstagare som uppbär anställningssubventioner från Arbetsförmedlingen kan inkluderas i stödet.

Kan man få stöd för uppsagd personal?

Den ursprungliga informationen från Tillväxtverket angav att stödet för arbetstagare som är uppsagda och har en pågående uppsägningstid inte omfattas av stödet. Informationen är nu uppdaterad med att företag under undantagsperioden 2020 även kan få stöd för uppsagd personal. Vår centrala överenskommelse med Handels innehåller dock en begränsning i denna del, men vi undersöker nu möjligheterna att justera den aktuella bestämmelsen.

Kan man säga upp arbetstagare som är tillsvidareanställd, samtidigt som övriga arbetstagare är korttidspermitterade?

Ja, och ordinarie turordningsregler ska då följas.

Är deltagandet frivilligt för medarbetarna?

Nej. Eftersom vi har tecknat ett centralt avtal med Handelsanställdas förbund så gäller det för samtliga arbetstagare som omfattas av stödet och som du som arbetsgivare korttidspermitterat.

Finns det ett tak på det maximala antalet arbetstagare som en arbetsgivare kan få stöd för?

Nej, det finns inget tak.

Om ett koncernbolag har flera olika bolag, ska vare enhet då ses som separata?

Ja. Man kan dessutom se olika driftsenheter inom ett bolag som separata.

Vad finns det för krav kopplat till korttidspermittering?

Det ska finnas stöd för korttidspermittering i centrala eller lokala kollektivavtal. Frisörföretagarna kom tisdagen den 17 mars 2020 överens med Handelsanställdas förbund om ett centralt avtal avseende korttidspermittering. Hela överenskommelsens innehåll finns att läsa under ”mina sidor”.


Som framgår av överenskommelsen krävs det att varje företag träffar en lokal överenskommelse med Handelsanställdas förbund innan korttidsarbetet inleds. Överenskommelsen kan dock träffas retroaktivt om situationen är allvarlig och en slutlig överenskommelse inte kan inväntas. 

Vidare ska du som arbetsgivare ha använt dig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna. Sådana åtgärder kan handla om att genomföra uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk, vilket kan handla om konsulter eller tillfälligt anställd personal. I bedömningen ska du som arbetsgivare ta hänsyn till den anställdes roll och funktion i verksamheten. Även konsulter och inhyrd personal kan vara verksamhetskritiska och det finns inget generellt krav på att säga upp konsulter och inhyrd personal. Bedömningen får helt enkelt göras i varje enskilt fall utifrån förhållandena hos den aktuella arbetsgivaren.

Företag som vid tidpunkten för ansökan är föremål för företagsrekonstruktion eller som är på obestånd kan inte få stödet.

Vilka nivåer av stöd finns det?

Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60 procent som medför minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren i de tre olika fallen. Det är endast vid arbetstidsminskning inom dessa nivåer som stöd för kortidspermitteringen gäller. Det ska noteras att den exakta kostnadsminskningen är något osäker beträffande ett frisörföretag. Det med anledning av att lönerna till en inte obetydande del är rörlig.  

Finns det något lönetak för korttidsarbete?

Ersättningen täcker löner upp till 44 000 kronor i månaden. För arbetstagare med en högre lön kommer inkomsten att räknas på 44 000 kronor.

Påverkas stödnivåerna vid korttidsarbete av sänkningen av arbetsgivaravgifterna?

Nej, stödnivåerna påverkas inte av dessa. Inte heller påverkas de av att vissa grupper har en lägre arbetsgivaravgift enligt gällande regler.

Vad gäller avseende arbetstagare som uppbär anställningsstöd från Arbetsförmedlingen?

Korttidsarbete påverkar inte anställningsstöd via Arbetsförmedlingen. Anställningsstöden är inte företagsstöd utan ett ekonomiskt stöd kopplat till en person.

Vem betalar ut lönen till de som har korttidsarbete?

Du som arbetsgivare betalar ut det aktuella nedsatta lönebeloppet till arbetstagaren. Stödet från Tillväxtverket utgår till arbetsgivaren, inte till arbetstagaren.

Får arbetsgivaren stödet under arbetstagarens sjukdom, föräldraledighet eller semester?

Stödet till arbetsgivare kommer att beräknas utifrån den anställdes närvaro. Det som ersätts i stödet till arbetsgivaren är arbetad tid. Sjukdom, föräldraledighet och semester är frånvaro och inkluderas inte i stödet.

Påverkas pensionen av den sänkta lönen?

Ja, pensionen påverkas. Detta bedöms dock vara marginellt, då korttidsarbete är under en kort period av ett helt yrkesliv.

Vilka anställningsformer omfattas av korttidspermittering?

De anställningsformer som omfattas är tillsvidareanställda (även kallat fast anställning), allmänt visstidsanställda (hit räknas elever i utbildningsanställning nivå 1-4) samt vikariat. Som framgår ovan omfattas således inte provanställningar. Inte heller timanställningar eller anställning för enstaka dagar omfattas.

Kan arbetstagarna göra vad de vill med den arbetsbefriade tiden?

Under permitteringen är arbetstagarna skyldiga att infinna sig på arbetsplatsen när arbetsgivaren beordrar detta. I övrigt förfogar de fritt över ej arbetad tid.

Hur fördelar man den kvarvarande arbetstiden?

Du som arbetsgivare leder och fördelar arbetet under arbetstiden. Den nedsatta tiden beräknas på basis av kalendermånad.

Hur är möjligheterna att anordna kompetensutveckling under arbetsbefriad tid?

Kompetensutveckling genom exempelvis interna eller externa utbildningar under den permitterade tiden, dvs den tid som inte är arbetstid, är såväl möjligt som önskvärt. Det är dock upp till dig som arbetsgivare att i så fall komma överens om det med Handels lokalt.

Är det möjligt att byta omfattning på permitteringen efter en tid eller till och med återgå till normal arbetstid?

Ja, korttidspermitteringens omfattning kan justeras. Det sker genom att man kontaktar Handelsanställdas förbund lokalt och skriver en ny överenskommelse. Uppsägningstiden av det gällande avtalet är sju dagar, men om man är överens med Handels så kan den nya omfattningen träda ikraft vid det datumet man då kommit överens om att så kan ske. Man kan naturligtvis på samma sätt återgå till ordinarie arbetstid. Detta kommer att påverka ersättningsgraden.

När och hur kan jag ansöka om stödet?

Ansökan öppnar den 7 april 2020 och då kommer rutiner finnas på plats för att företag ska kunna ansöka om stödet. Tillväxtverket kommer att uppdatera informationen om hur ansökan ska gå till löpande fram till dess. Håll koll på www.tillvaxtverket.se för att ta del av information om hur ansökan ska gå till. Ansökan ska ske via tillvaxtverket.se. 

 

Perioden som stödet kan omfatta är från och med den 16 mars och sex månader framåt. Stödet kan därefter förlängas om tre ytterligare månader. Det kräver dock en ny ansökan. Därefter gäller en karenstid om 24 månader.

Ansökan kommer att ske via tillvaxtverket.se. Processen består av flera steg, såsom godkännande och därefter beslut om preliminärt stöd. Den första stödmånaden i stödperioden får infalla senast 45 dagar efter godkännandet. I annat fall får stöd inte lämnas. Tillväxtverket meddelar att de återkommer med detaljer kring hur du gör din ansökan.

 

Preliminärt stöd kan utbetalas först efter att Tillväxtverket har godkänt och beviljat ansökan. Ansökningarna kommer att handläggas skyndsamt.

Efter beviljat preliminärt stöd är du som arbetsgivare skyldig att med jämna mellanrum göra en avstämning för att fastställa slutligt stöd. Det i enlighet med vad som anges i lagen om korttidsarbete.

Går det att kombinera detta stöd med andra typer av stöd?

Generellt påverkar stödet för korttidspermittering inte möjligheter till andra typer av stöd, då det formellt inte räknas som företagsstöd.