Logga in
Bli medlem
Bli medlem

Förfarande vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Vid en uppsägning på grund av arbetsbrist har man som arbetsgivare alltid en förhandlingsskyldighet gentemot den fackliga organisationen (Handels). När man konstaterat att en arbetsbrist föreligger ska man därför göra följande:

Förfarande vid uppsägning på grund av arbetsbrist regleras i kollektivavtalet § 3 på sidorna 9-10.

 

  1. Kontakta Handelsanställdas förbund, antingen via telefon eller via mejl. Som arbetsgivare ska man uppge att bakgrunden är att man har en arbetsbrist på företaget och därför kallar till en förhandling i ärendet. Handels brukar vilja ha en turordningslista, det vill säga namn, personnummer och anställningsdatum på de som är anställda på företaget. Alternativt få namn, personnummer och anställningsdatum på den eller de arbetstagare som berörs direkt av arbetsbristen. Meddela Handels att ni ännu inte informerat personalen och att ni vill få tillfälle att göra så innan de tar kontakt med arbetstagarna.

  2. Ni kan nu informera personalen om situationen och vad förändringen eventuellt kommer att föra med sig. Vid detta möte är det viktigt att man som arbetsgivare betonar att ingen uppsägning sker förrän förhandling skett med Handelsanställdas förbund. 

  3. Handels återkommer därefter med förslag på förhandlingstidpunkt och plats för förhandlingen. Om det är möjligt att ha förhandlingen på salongen är det helt i sin ordning att ha det. Om det skulle vara så att den arbetstagare som kommer att bli uppsagd inte är medlem i Handels, kommer Handels sannolikt inte att infinna sig till en förhandling. I sådant fall är det fritt fram för dig som arbetsgivare att genomföra uppsägningen utan ytterligare förhandling med facket. Be dock om att få ett sådant besked från Handels bekräftat via t.ex. e-post. Uppsägningsblankett tillhandahåller Frisörföretagarna.

  4. Om arbetstagaren som berörs av arbetsbrist är medlem i Handels ska en förhandling påbörjas snarast möjligt och senast två veckor från den dag då den påkallats (följer av bilaga 3, Avtal om förhandlingsordning, i KA).

  5. Vid förhandlingen anger arbetsgivare grunden för arbetsbristen. Vanligen är bakgrunden att beläggningen är för låg, det vill säga för mycket personal i förhållande till antal kunder. Vid förhandlingen går man även igenom att uppsägningstiden blir rätt i förhållande till anställningstiden (även anställningstid som elev i färdigutbildning räknas in i anställningstiden), arbetstagaren begär företrädesrätt till återanställning om hen varit anställd i mer än tolv månader och facket begär vanligen även att den arbetstagare som sägs upp ska ha rätt till det så kallade omställningsstödet via Trygghetsfonden TSL. Omställningsstödet är en särskild insats som gäller för de arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist och är ett stöd som tryggas genom FORA-försäkringarna. Det innebär således ingen kostnad för arbetsgivare. 

  6. Företag med högst tio arbetstagare har rätt att undanta två personer från turordningslistan (LAS 22 § andra stycket). Det är arbetsgivare som gör denna bedömning som ska baseras på att man bedömer att arbetstagaren är av särskild betydelse för företagets fortsatta verksamhet. Det kan t.ex. vara att den arbetstagare som arbetsgivaren vill undanta och ”skydda” vid en arbetsbrist har en högre beläggningsgrad jämfört med en arbetstagare som varit anställd längre.