Logga in
Bli medlem
Bli medlem

REKOMMENDATION TILL ARBETSGIVARE

Som arbetsgivare är du i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och Smittrisker skyldig att minimera risken för smittspridning och har därför till uppgift att göra en riskbedömning på din arbetsplats.

Det nya coronaviruset (2019-nCoV) definieras enligt smittskyddslagen som en samhällsfarlig sjukdom, vilket innebär att den kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som därför kräver extraordinära smittskyddsåtgärder. Viruset, som har en inkubationstid på 2-14 dagar (enligt Folkhälsomyndigheten), orsakar luftvägsbesvär, feber och hosta.

 

Som arbetsgivare är du i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och Smittrisker (AFS 2018:4) skyldig att minimera risken för smittspridning och har därför till uppgift att göra en riskbedömning på din arbetsplats. Ta hjälp av skyddsombudet i samband med att riskbedömningen görs. Det handlar om att planera för hur ett utbrott av sjukdomen ska hanteras på arbetsplatsen, identifiera vilka arbetsuppgifter som måste utföras och se till att arbetstagarna som utför dessa arbetsuppgifter arbetar under så säkra förhållanden som möjligt. Om kompetens saknas för att kunna göra en riskbedömning ska du ta hjälp av expertis utifrån, till exempel företagshälsovården.

 

Det innebär vidare att du som arbetsgivare ska uppmana arbetstagare som känner symptom som kan tyda på att arbetstagaren blivit smittad av coronaviruset att ringa sjukvårdsupplysningen (1177) för att få närmare besked om hur arbetstagaren ska agera.

 

En arbetstagare som har en nedsatt arbetsförmåga på grund av en smittsam sjukdom har rätt till sjuklön i enlighet med sjuklönelagen eller sjukpenning från Försäkringskassan. Karensavdraget är nu tillfälligt borttaget och arbetstagaren erhåller då sjukpenning från Försäkringskassan. Rent lönemässigt hanterar du således sjuklönen precis som tidigare.

 

Det kan dock vara så att arbetstagaren måste avhålla sig från arbete utan att arbetsförmågan är nedsatt. Så är fallet om arbetstagaren antas vara bärare av det nya coronaviruset. I så fall kan smittbärarpenning från Försäkringskassan betalas ut istället för sjuklön. Försäkringskassan utbetalar då ersättning till arbetstagaren och du gör avdrag för semesterlönegrundande frånvaro. 

 

Vad gäller om en arbetstagare verkar vara sjuk, men själv inte anser att så är fallet och därför infinner sig på arbetsplatsen?
Om så sker, har du som arbetsgivare en skyldighet att försöka hindra smittspridning på arbetsplatsen. Du kan inte tvinga den anställde att sjukskriva sig, utan du kan som regel endast uppmana den arbetstagare som, enligt din uppfattning, verkar sjuk att sjukanmäla sig och gå hem för att inte smitta andra. Om arbetstagaren inte efterkommer en sådan begäran kan du som arbetsgivare i alla fall tillfälligt beordra arbetstagaren att utebli från arbetet med bibehållen lön.

 

Vad gäller om en arbetstagare varit utomlands i ett område som Utrikesdepartementet avråder från resor till med anledning av det nya coronaviruset?
Om arbetstagaren varken bär på viruset eller uppvisar några symptom så har arbetstagaren rätt att infinna sig på arbetsplatsen. Det kan naturligtvis komma att förändras beroende på vad regeringen tar för beslut framöver. Som arbetsgivare kan du dock med stöd av den riskbedömning du gjort hänvisa arbetstagaren att avstå från arbete under inkubationstiden. Du är dock skyldig att betala lön till arbetstagaren som beordrats avstå från arbete. Motsvarande gäller naturligtvis en hyresgäst som till exempel en hyrstol. Dock inte betala lön, utan istället förlorade intäkter netto.

 

Vad gäller om det istället är det omvända förhållandet, det vill säga att arbetstagaren inte vill infinna sig på arbetsplatsen av rädsla för att bli smittad?
Om arbetstagaren varken har smittats eller uppvisar några symptom är arbetstagaren skyldig att infinna sig till arbete. Rädsla för viruset utgör varken grund för sjuklön eller rätt till smittbärarpenning. Naturligtvis under förutsättning att du som arbetsgivare kan tillhandahålla en säker arbetsplats. I den nu rådande situationen kan det dock vara bra att vara pragmatisk; man kan då bevilja semester, uttag av eventuell komptid, uttag av ATF eller bevilja ej semesterlönegrundande tjänstledighet.