Logga in
Bli medlem
Bli medlem

Vem kan söka stöd för korttidspermittering?

Företag som kan visa på svårigheter att klara de ekonomiska utmaningar som uppstått som en effekt Coronaviruset. Det handlar om svårigheter som ligger utanför arbetsgivarens kontroll och som specifikt drabbar företagets verksamhet. Inom frisörbranschen har avbokningar av behandlingar skett i en rasande fart med betydande intäktsförluster som en direkt effekt. Enligt vår bedömning ska det därför inte råda någon tvekan om att man som frisörföretagare ska kunna beviljas stöd.

Kan företag som gör eller har gjort vinstutdelningar bli aktuella för stödet?

Tillväxtverket har gjort en juridisk analys av hur lagstiftningen som reglerar stödet för korttidsarbete ska tillämpas gällande aktieutdelningar. Resultatet av analysen visar att aktieutdelningar inte är förenligt med lagen om stöd vid korttidsarbete. Analysen ger också Tillväxtverket stöd att kontrollera utdelningar och att återkräva stödet om så skett. Tillväxtverket ser över konsekvenserna av detta för mindre företag och återkommer inom kort om detta.

Företag som söker stöd hos Tillväxtverket har i sin ansökan intygat att de befinner sig i ekonomisk kris på grund av den rådande coronapandemin. Det är också det underlaget som ligger till grund när det preliminära beslutet om stöd fattas. Ser vi att ett företag som fått stödet agerar på ett sätt som visar att de inte befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge, till exempel genom att göra aktieutdelningar, kommer vi att reglera stödet och kräva återbetalning.

Är det ett omfattande arbete att söka stödet?

Ansökningsprocessen är enkel att ta sig igenom. Nedan följer en kortfattad beskrivning.

Dina uppgifter

Här fyller du i uppgifter om ditt företag. Här ska du ange:

 • Organisationsnummer (kan skrivas in eller sökas fram i ett sökverktyg i ansökan).
 • Branschkod (SNI-kod för hårvård/frisör är 96021).
 • Bank- eller Plusgironummer för utbetalning av stödet om du blir beviljad stödet.
 • Kontaktuppgifter.
 • Belopp, period och antal anställda du söker stöd för. Det finns ett bar räkneverktyg på Tillväxtverket som hjälper dig att ta fram rätt belopp.
 • Om du har färre än 50 anställda behöver du bifoga uträkningen du fått fram via räkneverktyget. Har du fler än 50 anställda kan du bifoga eget räkneunderlag.

  Bakgrundsfrågor

  Du kommer att få svara på ett antal grundläggande frågor kring din verksamhet och den situation företaget befinner sig i. Frågorna är ja- och nej-frågor.

  Förhandsgranska

  Nu är det dags att kontrollera alla uppgifter innan du skickar in din ansökan. Kom ihåg att det är viktigt att alla uppgifter är korrekta. Ta dig tid att kontrollera alla uppgifter en extra gång, en ofullständig ansökan kräver längre handläggningstid.

  Signera och skicka in

  Du signerar din ansökan med bank-id. När du signerar din ansökan ska du också intyga att du har rätt att företräda sökanden, att uppgifterna i ansökan är fullständiga och uppriktiga, att du känner till att falska uppgifter medför återbetalningsskyldighet och är straffbart, samt att du godkänner att Tillväxtverket kontrollerar uppgifterna i ansökan mot register hos Skatteverket, Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten.

Hur snabbt får man ersättningen utbetald?

Tillväxtverket har meddelat att de kommer göra sitt yttersta för en skyndsam handläggning och vi har fått information från en del företagare att ersättningen utbetalas ganska snabbt. Preliminärt stöd utbetalas först efter att Tillväxtverket har godkänt och beviljat ansökan. 

Vilka anställda kan omfattas av stödet?

Alla anställda inklusive ägare/delägare i aktiebolag och handelsbolag omfattas av möjligheten att söka stöd. Däremot omfattas inte ägare av enskild firma.

Även arbetstagare som tillhör ägarens/delägarens familj omfattas av stödet under förutsättning att övriga kriterier för stöd är uppfyllda. Det gäller dock inte familjemedlemmar till en näringsidkare som driver verksamheten i företagsformen enskild firma.

Stödet omfattar inte helt nyanställda, utan endast de arbetstagare som var avlönade minst tre månader före ansökan om stöd. Vidare gäller stödet för de arbetstagare som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.

Arbetstagare som uppbär anställningssubventioner från Arbetsförmedlingen kan inkluderas i stödet.

Kan man få stöd för uppsagd personal?

Ja, under undantagsperioden 2020 kan man även få stöd för uppsagd personal. Vi har således med en bestämmelse därom i den centrala överenskommelsen med Handelsanställdas förbund. 

Kan man säga upp arbetstagare som är tillsvidareanställd, samtidigt som övriga arbetstagare är korttidspermitterade?

Ja, och ordinarie turordningsregler ska då följas.

Är deltagandet frivilligt för medarbetarna?

Nej. Eftersom vi har tecknat ett centralt avtal med Handelsanställdas förbund så gäller det för samtliga arbetstagare som omfattas av stödet och som du som arbetsgivare korttidspermitterat.

Finns det ett tak på det maximala antalet arbetstagare som en arbetsgivare kan få stöd för?

Nej, det finns inget tak.

Om ett koncernbolag har flera olika bolag, ska vare enhet då ses som separata?

Ja. Man kan dessutom se olika driftsenheter inom ett bolag som separata.

Vad finns det för krav kopplat till korttidspermittering?

Det ska finnas stöd för korttidspermittering i centrala eller lokala kollektivavtal. Frisörföretagarna och Handelsanställdas förbund har ingått ett centralt avtal avseende korttidspermittering. Mer om dess innehåll finns att läsa här. Som framgår av överenskommelsen krävs det att varje företag träffar en lokal överenskommelse med Handelsanställdas förbund innan korttidsarbetet inleds. Överenskommelsen kan dock träffas retroaktivt om situationen är allvarlig och en slutlig överenskommelse inte kan inväntas. 

 

Vidare ska du som arbetsgivare ha använt dig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna. Ursprunglig information innebar att arbetsgivaren måste säga upp provanställningar för att kunna ta del av stödet i samband med korttidsarbete. Informationen är dock numera uppdaterad med att man som arbetsgivare även kan få stöd för provanställda under förutsättning att du som arbetsgivare uppfyller de krav som ställs på stödet i övrigt. Ett av grundkraven är att du måste ha gjort vad du kan för att minska kostnaden för arbetskraft. Ett annat att arbetstagaren ska ha fått lön från företaget under de tre månader innan stödet söks (notera dock undantaget för föräldralediga som återgår i tjänst under 2020).

 

Gällande provanställda blir det helt enkelt upp till dig som arbetsgivare att avgöra om en provanställd är att definiera som verksamhetskritisk eller inte. Frisörföretagarnas tolkning i den delen är att en provanställd med en hög beläggningsgrad kan definieras som verksamhetskritisk och att du således även kan få ta del av stöd avseende den provanställde.

 

Företag som vid tidpunkten för ansökan är föremål för företagsrekonstruktion eller som är på obestånd kan inte få stödet.

Ska jag som ägare/delägare skriva avtal med mig själv?

Enligt uppgift från Tillväxtverket ska företagare som permitterar sig själva ska ha ett avtal. Antingen med facket eller skriva ett avtal med sig själv. Har man anställda är det bara att inkludera sig själv i förteckningen som skickas till Handels. Har man inga anställda, men ska permittera sig själv, så skriver man helt enkelt ett avtal med mellan sig själv och företaget.

Vilka stödnivåer finns det för korttidspermittering (korttidsarbete)?

De ursprungliga nivåerna om 20%, 40% och 60% permittering har nu kompletterats med en fjärde nivå som under perioden den 1 maj till den 31 juli 2020 medför en möjlighet att korttidspermittera arbetstagarna upp till 80%. Vi har nyligen tecknat en kompletterande central överenskommelse med Handelsanställdas förbund om införande av den fjärde nivån.

Möjligheten gäller även för dig som redan infört korttidspermittering och förutsätter att du gör en ny lokal överenskommelse med Handels. I nuläget, den 12 maj 2020, finns ingen information hos Tillväxtverket hur justeringen av stödnivån ska hanteras gentemot dem, utan de avvaktar att lagändringen ska träda ikraft innan de delger den infon. Vi kommer att uppdatera hemsidan med den informationen så snart vi har den tillgänglig.

 

Finns det något lönetak för korttidsarbete?

Ersättningen täcker löner upp till 44 000 kronor i månaden. För arbetstagare med en högre lön kommer inkomsten att räknas på 44 000 kronor.

Gäller löneökning som trätt ikraft efter jämförelsemånaden?

Nej, ordinarie lön från jämförelsemånad gäller är vad Tillväxtverket säger. Med jämförelsemånad avses den genomsnittslön som du räknar fram utifrån löneutbetalningarna i november 2019, december 2019 och januari 2020.

För dig som ägare/delägare utgår du från den lön du haft i samband med löneutbetalningen i januari 2020.

Påverkas stödnivåerna vid korttidsarbete av sänkningen av arbetsgivaravgifterna?

Nej, stödnivåerna påverkas inte av dessa. Inte heller påverkas de av att vissa grupper har en lägre arbetsgivaravgift enligt gällande regler.

Vad gäller avseende arbetstagare som uppbär anställningsstöd från Arbetsförmedlingen?

Korttidsarbete påverkar inte anställningsstöd via Arbetsförmedlingen. Anställningsstöden är inte företagsstöd utan ett ekonomiskt stöd kopplat till en person.

Vem betalar ut lönen till de som har korttidsarbete?

Du som arbetsgivare betalar ut det aktuella nedsatta lönebeloppet till arbetstagaren. Stödet från Tillväxtverket utgår till arbetsgivaren, inte till arbetstagaren.

Får arbetsgivaren stödet under arbetstagarens sjukdom, föräldraledighet eller semester?

Sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn och obetald semester räknas som frånvaro och ska räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd. I samband med det utges alltså inte någon ersättning.

Gällande semester var beskedet från Tillväxtverket fram till mitten av maj 2020 att man får stöd även i samband med att en arbetstagare tar ut betald semester. Så är det tyvärr inte längre. Regeln är således numera att all frånvaro, oavsett skäl, inte är stödberättigande. All semester ska således räknas som frånvaro.

Vilken är ordinarie arbetstid för en heltidsanställd som är delvis föräldraledig och endast arbetar 75 procent (30 h/v)?

Vid till exempel delledighet i samband med föräldraledighet definieras den ordinarie arbetstiden utifrån den tid som arbetstagaren skulle ha arbetat, om han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete. Utifrån frågan är således 30 h/v den nu gällande ordinarie arbetstiden som man har att utgå från vid beräkning av permittering om 20, 40 eller 60%. (eller 80% permittering som är möjligt under perioden den 1 maj till den 31 juli).

Påverkas pensionen av den sänkta lönen?

Ja, pensionen påverkas. Detta bedöms dock vara marginellt, då korttidsarbete är under en kort period av ett helt yrkesliv.

Vilka anställningsformer omfattas av korttidspermittering?

Som framgår ovan omfattades ursprungligen provanställningar inte av stödet. Det är dock numera justerat. Så om övriga förutsättningar är uppfyllda så omfattas således även provanställda tillsammans med anställningsformerna tillsvidareanställda (även kallat fast anställning), allmänt visstidsanställda (hit räknas elever i utbildningsanställning nivå 1-4) samt vikariat.

Hur påverkar stödet provanställda?

Enligt nya besked kan du som arbetsgivare även få stöd för provanställda så länge du som arbetsgivare uppfyller de krav som ställs på stödet i övrigt. Ett av grundkraven är att du måste ha gjort vad du kan för att minska kostnaden för arbetskraft. Ett annat villkor är att den anställde ska ha fått lön under de tre månader som närmast föregått den period för vilken stöd söks.

Kan arbetstagare som fått ändrad anställningsform efter jämförelsemånaden ingå i korttidsarbete?

Ett grundkrav för att kunna söka stöd för korttidsarbete är att du som arbetsgivare gjort vad du kan för att minska kostnaden för arbetskraft. Är den anställde med ny anställningsform kvar efter dessa åtgärder, med uppvisad lägre eller samma sysselsättningsgrad jämfört med jämförelsemånaden, kan denne ingå i stödet.

Kan arbetstagarna göra vad de vill med den arbetsbefriade tiden?

Under permitteringen är arbetstagarna skyldiga att infinna sig på arbetsplatsen när arbetsgivaren beordrar detta. I övrigt förfogar de fritt över ej arbetad tid. Notera dock att arbetstagaren inte ska arbeta mer än vad som framgår av permitteringsöverenskommelsen. Finns behöv av utökad arbetstid ska du skriftligen meddelande arbetstagaren och den Handels lokalt. En ny lokal överenskommelse ska då göras med Handels lokalt.

Hur fördelar man den kvarvarande arbetstiden?

Du som arbetsgivare leder och fördelar arbetet under arbetstiden. Den nedsatta tiden beräknas på basis av kalendermånad.

Räknas röda dagar (helgdagar) som frånvaro?

Närvarokvoten beräknas utifrån hur arbetstagaren vanligtvis skulle ha arbetat under månaden. Enligt frisöravtalet innebär det att arbetstiden minskas till 80 procent av den arbetstid som gäller under permitteringen under en vecka med helgdag. För att få fram den aktuella arbetstiden en sådan vecka multiplicerar du den aktuella arbetstiden med 0,8. Exempel: en heltidsanställd arbetstagare är permitterad till 60 procent och arbetar således för närvarande 16 h/v. När heldag infaller under en vecka blir arbetstiden den veckan istället 16 * 0,8 = 12,8 h.

Hur är möjligheterna att anordna kompetensutveckling under arbetsbefriad tid?

Kompetensutveckling genom exempelvis interna eller externa utbildningar under den permitterade tiden, dvs den tid som inte är arbetstid, är såväl möjligt som önskvärt. Det är dock upp till dig som arbetsgivare att i så fall komma överens om det med Handels lokalt.

Är det möjligt att byta omfattning på permitteringen efter en tid eller till och med återgå till normal arbetstid?

Vid ändrade bemanningsbehov ska du som arbetsgivare skriftligen informera berörd arbetstagare och Handels lokalt om vilken lägre nivå av arbetstids- och löneminskning som kommer tillämpas samt under vilken period. Detta gäller dock inte vid en högre nivå av arbetstids- och löneminskning, utan då ska en ny lokal överenskommelse göras med Handels. Uppsägningstiden av det gällande avtalet är sju dagar, men om man är överens med Handels så kan den nya omfattningen träda ikraft vid det datumet man då kommit överens om att så kan ske. 

Kan jag anställa ny medarbetare när jag infört korttidsarbete?

Som arbetsgivare ska du i möjligaste mån bemanna behov inom organisationen med arbetstagare som deltar i korttidsarbetet. Finns det behov av viss typ av kompetens som ingen av de permitterade personerna har, exempelvis på grund av att någon med verksamhetskritisk kompetens har sagt upp sig, kan det dock vara nödvändigt att nyanställa. Den nya medarbetaren omfattas emellertid inte av korttidsarbetet.

När och hur kan jag ansöka om stödet?

Ansökan är öppen sedan den 7 april. Håll koll på Tillväxtverkets hemsida för att ta del av uppdateringar. Ansökan sker via www.tillvaxtverket.se.  

Man kan inledningsvis söka för högst fyra månader, men det kan sedan förlängas.

Efter beviljat preliminärt stöd är du som arbetsgivare skyldig att med jämna mellanrum göra en avstämning för att fastställa slutligt stöd. Det i enlighet med vad som anges i lagen om korttidsarbete. Information om detta får du i samband med att du lämnar ansökan.

Går det att kombinera detta stöd med andra typer av stöd?

Generellt påverkar stödet för korttidspermittering inte möjligheter till andra typer av stöd, då det formellt inte räknas som företagsstöd.